Condicions generals contractació de les activitats

Condicions generals contractació de les activitats

1- Les activitats ofertes estan subjectes a les condicions del medi en què es desenvolupen i de les persones que hi participen, pel que poden patir canvis abans o fins i tot durant l’activitat (meteorologia, etc.). En cas d’anul·lació per part de KAYAK K.1, el client tindrà dret a l’ajornament o a la devolució de l’import abonat.

2- Per participar en les activitats aquàtiques és imprescindible saber nedar. A la fitxa de cada activitat s’especifica les edats mínimes necessàries per participar-hi. Els menors d’edat hauran de comptar amb autorització o estar acompanyats per una persona responsable. El client té l’obligació d’informar sobre possibles estats de gestació, paraplegies o malalties cardiovasculars abans de contractar qualsevol activitat. Així mateix es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues i / o estupefaents, així com qualsevol altra medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.

3- El compromís de KAYAK K.1 comença amb l’activitat contractada, per la qual cosa és responsabilitat del client seu transport fins a les instal·lacions o fins al lloc d’inici de l’activitat, si s’escau. El contracte i la responsabilitat de KAYAK K.1 afecten exclusivament al treball directe dels seus tècnics i a l’organització de l’activitat.

4- Els preus són per persona o per embarcació en el cas de lloguer, i inclouen els serveis directes oferts per KAYAK K.1, amb IVA inclòs i per al grup mínim indicat en les activitats col·lectives. En el preu està inclòs el material necessari. A cada fitxa tècnica s’especifica l’equipament inclòs en cada activitat i programa.

5- L’assegurança d’accidents i responsabilitat civil s’inclou en el preu dels programes i activitats. Els serveis i equipament de lloguer d’equips (sense guia o monitor), no tenen cobertura d’assegurança d’accidents ni assistència. La informació completa sobre les condicions d’assegurança i cobertura està disponible per als clients i s’enviarà a qui ho sol·liciti.

6- Per confirmar una reserva, el client haurà d’abonar un import per anticipat, que es podrà fer efectiu en el compte ES08 2100 2904 0902 0239 2247. El client pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, però haurà d’indemnitzar KAYAK K.1 en les quanties que a continuació s’indiquen:
– abonar les despeses de gestió, les d’anul·lació si n’hi ha, i una penalització consistent en el 10% de l’import total de la reserva, si el desistiment es produeix amb més de 15 i menys de 30 dies d’antelació a la data de començament del programa; el 15% entre els dies cinc i quinze anys, i el 25% dins dels últims quatre dies.
– La no presentació en la data i hora indicada per KAYAK K.1, implicarà l’obligació per part del client del pagament de l’import total de la reserva.

7- Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa la totalitat de les presents Condicions Generals. En el cas que una persona s’inscrigui a una altra / s, assumeix en el seu / s nom / s totes i cadascuna d’aquestes condicions generals.

 

Descarregar condicions de contractació (Pdf.)